Friss hírek
 1. ‼️MÉRKŐZÉS BEHARANGOZÓ‼️
 2. 🏀Női Amatőr NB I., Rájátszás 17-30. Helyért🏀
 3. 🏀Leány Serdülő Bajnokság, Helyosztó 17-20.helyért I. Forduló🏀
 4. 🏀Regionális Leány Kadett, Pest🏀
 5. 🏀 8-12 éves lányok jelentkezését várjuk🏀

Adatkezelési tájékoztató

Az Rado KSE (a továbbiakban: Szervezet) a működése és a www.radobasket.hu (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Szervezet számára személyes adataikat megadó természetes személyek, Honlapra látogatók, Honlapon regisztrálók vagy személyes adataikat egyéb módon megadó (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szervezet ezúton tájékoztatja az Érintetteket az általa fenti viszonylatban kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Érintett a hozzájárulásával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

1. Szervezet mint adatkezelő megnevezése

Cégnév: Rado KSE

Székhely, levelezési cím: 2040, Budaörs, Budakeszi út 6.

E-mail: radobasket@radobasket.hu

 

2. Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

 

Adatkezelési gyakorlata során a Szervezet figyelembe veszi a vonatkozó mindenkoron hatályos jogszabályokat. Jelen tájékoztatóban közzétett adatkezelési alapelvek összhangban vannak az alábbi jogszabályokkal:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

–  az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-I (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR).

 

3. Fogalmak

 

3.1 személyes adat

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személlyel (továbbiakban érintett) kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

3.2 hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 

3.3 tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

3.4 adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező Szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

3.5 adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 

3.6 adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

3.7 nyilvánosságra hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

3.8 adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

3.9 adatzárolás

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

 

3.10 adatmegsemmisítés

Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

3.11 adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

 

3.12 adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező Szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

 

3.13 harmadik személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező Szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

3.14 harmadik ország

Minden olyan állam, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

 

3.15 Cookie

Olyan szövegfájl, amelyet az internetes böngészőprogramon keresztül a felkeresett honlap tárol le a számítógépünkön. Funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottabbá tegye a szörfölést, hiszen segítségével eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, jelszavainkat. A cookiek segítségükkel célzott/személyre szabott reklámkampányok is kivitelezhetők.

 

4. Követett alapelvek az adatkezelés során

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 6. f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A megadott adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért az érintett a felelős. A tévesen megadott adatokból eredő károkért a Szervezet akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette. Ha az adatokat megadó más személy nevében jár el, az adat megadója felelős azért, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti feltételekkel megegyező adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozattal az érintett személytől rendelkezzék, illetve ennek bizonyítása is őt terheli.

 

Személyes adat csak a megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető, kivéve, ha annak kezelését törvény írja elő, illetve a felek jogos érdeke.

 

Az adatkezelésébe kerülő személyes adatokat a Szervezet nyilvánosságra nem hozza, az említett alvállalkozókon kívül harmadik félnek nem adja át, illetve az átadott személyes adatokat az alvállalkozók semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, illetve további harmadik személyeknek átadni.

 

Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbíthat, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult. Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

 

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

A Szervezet gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásához szükségesek, összhangban a 2. pontban részletezett jogszabályok rendelkezéseivel.

 

5. Az adatkezelés jogalapja és célja

 

Az adatkezelésre érintettek önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulás megadása magában foglalja az adatkezelési tájékoztatóban leírtak elfogadását.

 

5.1 Külső Szervezetek adatfelvétele a honlapon

 

A Szervezet megbízásából külső Szervezetek nem gyűjtenek, és nem kezelnek személyes adatokat.

A webanalitikai Szervezet a Szervezet megbízásából a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) csupán az egyénre utaló információktól megfosztott adatokat jogosult kezelni. Az alkalmazott adatkezelési irányelveket a http://www.google.com/intl/hu/privacy/ (http://www.google.com/intl/hu/privacy/) oldalon ismerheti meg.

 

5.3 Bekért személyes adatok

 

Kezelt adatok köre, típusa:

Önéletrajzok adatai

Adatkezelés célja:

Esetleges munkaszerződéshez

Érintettek köre:

Állásra jelentkezők

Adatkezelés jogalapja:

– GDPR rendelt 6. cikk 1.bek. f pont

Személyes adatok típusa:

Elbíráláshoz szükséges személyes, tanulmányi, karrier és egyéb adatok

Adatgazda, adathoz hozzáfér:

Ügyvezető

Adatkezelés időtartama: 1 év

 

Kezelt adatok köre, típusa:

Megbízási, vállalkozási szerződések adatai

Adatkezelés célja:

Adóügyekhez, pénzügyekhez

Érintettek köre:

Partnerek képviselői

Adatkezelés jogalapja:

– GDPR rendelt 6. cikk 1.bek. b, c pont

– 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről

Személyes adatok típusa:

Név, cím, elérhetőség

Adatgazda, adathoz hozzáfér:

Ügyvezető

Megosztásra kerül:

Külső könyvelő és bérszámfejtő cég

Adatkezelés időtartama:

szerződés lezárását követően legalább 5 évig

 

Kezelt adatok köre, típusa:

Céges kapcsolattartók adatai

Adatkezelés célja:

Üzleti tevékenységhez

Érintettek köre:

Partnerek képviselői, dolgozói

Adatkezelés jogalapja:

– GDPR rendelt 6. cikk 1.bek. f pont

Személyes adatok típusa:

Név, cím, elérhetőség

Adatgazda, adathoz hozzáfér:

Ügyvezető

Adatkezelés időtartama:

szerződés lezárását követően legalább 5 évig

 

Kezelt adatok köre, típusa:

Számlán szereplő adatok

Adatkezelés célja:

Számlázáshoz, szállításhoz

Érintettek köre:

Ügyfelek

Adatkezelés jogalapja:

– GDPR rendelt 6. cikk 1.bek. b, c pont

– 2007. évi CXXVII. törvény

az általános forgalmi adóról

Személyes adatok típusa:

Vásárlók személyes adatai (név, cím, telefonszám, emailcím)

Adatgazda, adathoz hozzáfér:

Ügyvezető

Megosztásra kerül:

Külső könyvelő és bérszámfejtő cég

Adatkezelés időtartama:

szerződés lezárását követően legalább 5 évig

 

Kezelt adatok köre, típusa:

Honlap látogatóinak adatai

Adatkezelés célja:

a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat

Érintettek köre:

honlapra látogatók

Adatkezelés jogalapja:

– GDPR rendelt 6. cikk 1.bek. b pont

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, 13/A. § (3)

Személyes adatok típusa:

dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok

Adatgazda, adathoz hozzáfér:

Ügyvezető

Megosztásra kerül:

Tárhely szolgáltató

Adatkezelés időtartama:

a honlap megtekintésétől számított 30 nap

 

Kezelt adatok köre, típusa:

Feliratkozók weblapon (tábor, edzés)

Adatkezelés célja:

e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, változásokról

Érintettek köre:

honlap feliratkozók hírlevél űrlapon

Adatkezelés jogalapja:

– GDPR rendelt 6. cikk 1.bek. c, f pont

– az érintett hozzájárulása és a 2008. évi XLVIII. törvény

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 6. § (5) bekezdése

Személyes adatok típusa:

Név, Születési dátum, Szülő / gondviselő neve, Mobiltelefonszám, E-mail cím, Lakcím (Irsz., város, utca h.szám), Mióta kosárlabdázik, Egyesület/DSK, Ruha méret, Rendszeresen szedett gyógyszerek, Gyógyszerérzékenység, Allergia, vagy egyéb időszakos betegség, Egyéb szülői közlendő)

Adatgazda, adathoz hozzáfér:

Ügyvezető

Adatkezelés időtartama:

a hozzájárulás visszavonása, a meg nem erősített feliratkozások esetében 30 nap

 

Kezelt adatok köre, típusa:

Sportszerződés

Adatkezelés célja:

Adminisztráció

Érintettek köre:

Sportolók

Adatkezelés jogalapja:

– GDPR rendelt 6. cikk 1.bek. c pont

– Sportról szóló 2004. évi I. törvény

– szövetségi előírás

Személyes adatok típusa:

Szövetség által előírt adatok

Adatgazda, adathoz hozzáfér:

Ügyvezető

Adatkezelés időtartama:

8 év

 

Kezelt adatok köre, típusa:

Pártoló tag

Adatkezelés célja:

Nyilvántartás, adminisztráció

Érintettek köre:

Szülők

Adatkezelés jogalapja:

– GDPR rendelt 6. cikk 1.bek. f pont

– 2011. évi CLXXV. Törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Személyes adatok típusa:

Név, e-mail cím, születési hely, anyja neve, lakcím, elérehtőségek

Adatgazda, adathoz hozzáfér:

Ügyvezető

Adatkezelés időtartama:

8 év

 

Kezelt adatok köre, típusa:

TAO elszámolás

Adatkezelés célja:

Nyilvántartás, adminisztráció

Érintettek köre:

Sportolók, edzők, kísérő személyezet

Adatkezelés jogalapja:

– GDPR rendelt 6. cikk 1.bek. c pont

– 1996. évi LXXXI. Törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

Személyes adatok típusa:

Törvény által előírt adatok

Adatgazda, adathoz hozzáfér:

Ügyvezető

Megosztásra kerül:

MKOSZ, EMMI

Adatkezelés időtartama:

10 év

 

Kezelt adatok köre, típusa:

Okmány másolatok (SZIG, lakcímkártya)

Adatkezelés célja:

Nyilvántartás, adminisztráció

Érintettek köre:

Sportolók

Adatkezelés jogalapja:

– GDPR rendelt 6. cikk 1.bek. f pont

– Szövetségi nyilvántartási rendszer elvárás

Személyes adatok típusa:

Okmányokon szereplő adatok

Adatgazda, adathoz hozzáfér:

Ügyvezető

Megosztásra kerül:

MKOSZ

Adatkezelés időtartama:

törlési kérelemig

 

6. Cookie-k alkalmazása a Szervezet weboldalán

 

Mi a cookie?

 

Cookie-k alatt olyan kisméretű szöveges fájlokat értünk, amelyekben a weboldalak a látogatásokkal kapcsolatos információkat meghatározott ideig és célból tárolják. Az ismételt látogatások során a weboldal képes felismerni a szövegfájlt, ezáltal beazonosítva a korábbi látogatót.

 

A cookie-k elsődleges funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottá tegyék a böngészést, hiszen segítségükkel eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, beállításainkat. A cookie-k segítségével jól célzott, személyre szabott reklámkampányok is megvalósíthatók.

 

Cookie beállítások

Böngészője megfelelő beállításával megtilthatja az cookie-k tárolását; illetve a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu címen letölthető böngészőbővítménnyel megtilthatja az cookie-ban lévő, a weboldal használatát leíró adatok (köztük az IP-cím) elküldését a Google részére, illetve az ilyen adatok Google általi kezelését és feldolgozását.

 

Cookie-k típusai

A Szervezet weboldalán használatos cookie-kat négy különböző kategóriába sorolhatjuk, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara osztályozásának (https://www.cookielaw.org/media/1096/icc_uk_cookiesguide_revnov.pdf) megfelelően: működéshez feltétlenül szükséges, teljesítményt javító, egyéni beállításokat tároló, webanalitikai és hirdetések célzását szolgáló cookie.

 

Szervezet honlapján használt cookie:

 

(1) Google Analytics

 

Weboldalunk igénybe veszi a Google Inc. (cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; a továbbiakban Google) webanalitikai Google Analytics szolgáltatását. A Google Analytics saját cookie-kat használ – ezek is a felhasználó számítógépén tárolt szövegfájlok – a felhasználók weboldalhasználatának elemzéséhez. A jelen weboldal használati adatait leíró cookie-ban található információk rendszerint a Google asz Amerikai Egyesült Államokban működő valamelyik szerverére jutnak el, és ott tárolódnak.

 

A Google adatfeldolgozási megbízásunk alapján és a nevünkben használja fel a hozzá eljutott adatokat a weboldal használatának elemzésére és a weboldalakon kifejtett tevékenységeket feldolgozó jelentések összeállítására, továbbá megbízásunk keretén belül szolgáltat egyéb weboldalakkal kapcsolatos internetes szolgáltatásokat a weboldal üzemeltetőjének. A böngésző által a Google Analytics szolgáltatáshoz eljuttatott IP-címeket a Google más adatoktól elkülönítve tárolja. Böngészője megfelelő beállításával megtilthatja az cookie-k tárolását; illetve a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de címen letölthető böngészőbővítménnyel megtilthatja az cookie-ban lévő, a weboldal használatát leíró adatok (köztük az IP-cím) elküldését a Google részére, illetve az ilyen adatok Google általi kezelését és feldolgozását. A Google Analytics általános felhasználási feltételeiről a http://www.google.com/analytics/terms/hu.html oldalon, adatvédelmi szabályzatáról a http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html oldalon tájékozódhat.

 

(2) Google Adwords

 

A weboldal igénybe veszi a Google társaság Google AdWords nevű elemzési szolgáltatását, illetve ennek részeként az átkattintáskövetési funkciót. A Google AdWords egy átkattintáskövető cookie-t (amely átkattintási vagy konverziós cookie néven is ismert) helyez a látogató számítógépének merevlemezére, amikor a felhasználó egy Google által szolgáltatott hirdetésre kattint. Ezek az cookie 30 napon belül elévülnek, és nem alkalmasak személyes azonosításra. Egyes weboldalaink meglátogatásakor a Google és CÉG NEVE figyelemmel kísérheti, hogy hirdetésre kattintva jutott-e weboldalunkra.

 

Az átkattintási cookie-kon keresztül megismert adatokat az AdWords szolgáltatás átkattintáskövetési funkcióját igénybe vevő felhasználóknak nyújtott statisztikai elemzések összeállítására használja a Google. E statisztikákból az derül ki, hogy összesen hányan kattintottak egy Google által szolgáltatott hirdetésre, és hányan nyitották meg úgy oldalainkat, hogy a számítógépükön volt érvényes átkattintási adatmorzsa. Látogatóink személyes azonosítására alkalmas adatokat nem kapunk. Ezeket az adatokat nem tudjuk úgy kombinálni más adatainkkal, hogy egy-egy adott felhasználóval kapcsolatos következtetésre jussunk.

 

7. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

 

Az adatokat elsődlegesen Szervezet, az adatok kezelésére a Szervezettel szerződéses viszonyban álló vállalkozások (Harmadik felek nyilvántartásban és Adatvagyon leltárban rögzítve) illetve Szervezet belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át. Szervezet a meghatározott célok elérése körében adatfeldolgozót vehet igénybe.

 

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

8. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége

 

A Szervezet fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

 

9. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

 

Személyes adatai kezeléséről az érintett tájékoztatást kérhetnek, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve –a jogszabályi kivételektől eltekintve- törlését. Az érintett kérelmére a Szervezet tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a radobasket@radobasket.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett.

 

Az érintett tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen a Szervezetnél a 14. pontban megadott elérhetőségekre eljuttatott nyilatkozatában, ha az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja; ebben az esetben a Szervezet a döntésről írásban értesíti az érintettet. Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz (törvényszék) fordulhat jogainak érvényesítése érdekében, amely esetben a bíróság soron kívül jár el. (Infotv. 22- 23.§).

 

10. Jogérvényesítési lehetőségek

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a Szervezet az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a vizsgálatra lefolytatására meghatározott 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

11. Adatkezelő nyilatkozata

 

Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak.

 

12. Jogorvoslat

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban a érintettnek az alábbi jogai, jogorvoslati lehetőségei állnak fenn:

 

Az érintett tájékoztatást kérhet a Szervezettől annak elérhetőségein Székhely, levelezési cím: 2040, Budaörs, Budakeszi út 6., E-mail: radobasket@radobasket.hu) a személyes adatok kezeléséről; ennek során az Szervezet tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve az esetleges adatfeldolgozásról, vagy az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről (Infotv. 14. §).

 

A Szervezet köteles legkésőbb 25 napon belül írásban megadni a tájékoztatást, amelyet csak törvényben meghatározott ok alapján tagadhat meg.

 

Az érintett jogorvoslati igényével, panaszaival a NAIH-hoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:+36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu